Pedagogisch beleid

This post is also available in: English (Engels)

Pedagogisch beleid

Op alle kinderdagverblijven wordt gewerkt aan de hand van ons pedagogisch werkplan. In dit werkplan staat beschreven hoe wij op de groepen in de dagelijkse praktijk invulling geven aan het pedagogisch beleid van Small Society. De locatiemanager ziet er op toe dat dit in de praktijk ook zo gebeurd.

Door het vastleggen van wat we doen, hoe we het doen en waarom we het op die manier doen, willen we zorgen voor eenheid in de manier van werken. Tegelijk leggen we hiermee verantwoording af aan alle betrokkenen partijen zoals ouders, de GGD en de brandweer. Het plan ligt ter inzage op alle vestigingen. Het spreekt voor zich dat wij ons bij Small Society houden aan de richtlijnen van de GGD en brandweer als het gaat om veiligheid, gezondheid, hygiëne e.d. De stand van zaken meten wij door middel van de ‘Risico Inventarisatie’ (RI), waarop wij jaarlijks worden getoetst.

 

Door jaarlijks het pedagogische beleid (alsmede de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk) tegen het licht te houden en waar nodig bij te stellen, zorgen we ervoor dat het actueel blijft. Alle medewerkers wordt gevraagd om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Hiermee willen wij je uitdagen om je af te vragen waarom je vindt wat je vindt en waarom je het doet zoals je het doet en of dat wellicht ook anders kan. Zo werken wij met elkaar aan het steeds beter afstemmen van de behoeften van het kind en aan de mogelijkheden die wij als Small Society kunnen bieden.

Small Society heeft zich laten inspireren door verschillende pedagogen en pedagogische stromingen. Zo zijn hierin elementen terug te vinden van Gordon, Freinet en Reggio Emilia.

De diverse vestigingen van Small Society zijn kleinschalig, huiselijk en warm. Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom en wordt gezien. Bij alles wat we doen draait het om het kind. Zijn/haar belangen en behoeften staan centraal. We houden onvoorwaardelijk van het kind en accepteren het zoals het is. Een flexibele aanpak hoort daarbij, want elk kind is anders.