Kwaliteitsmanagement

This post is also available in: English (Engels)

Kwaliteitsmanagement

Small Society is bewust en ambitieus in het realiseren en doorontwikkelen van de kwaliteit van haar dienstverlening. Vanuit een doordacht kwaliteitsmanagement systeem wordt de kwaliteit van de dienstverlening doorlopend gemeten en worden verbetermogelijkheden gesignaleerd en geïmplementeerd.  Small Society investeert voortdurend in de deskundigheid, professionaliteit en kwaliteit van haar medewerk(st)ers; onder andere door het aanbieden van een scholings- en ontwikkelingsprogramma Small Society Acadamy.

 

Maar wat is kwaliteit?

Kwaliteit wordt in grote mate bepaald door datgene wat u zelf belangrijk vindt en de verwachtingen die u daarbij van ons heeft. Op welke wijze wordt er met uw kind(eren) omgegaan en hoe zien de kinderopvanglocaties er uit? Wie zorgt er voor de dagelijkse zorg van uw kinderen en welk beleid wordt er gehanteerd? Maar in de eerste plaats is het van belang dat het een veilige omgeving is. Er zijn een aantal basiseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang, waaraan iedere kinderopvangorganisatie moet voldoen. De GGD Inspectie toetst of aan deze wet is voldaan. Een aantal organisaties gaat een stap verder als het om kwaliteit gaat en kiest ervoor om het HKZ-Keurmerk te behalen. Om dit keurmerk te kunnen behalen stelt de organisatie het kind en de ouder centraal en voldoet de organisatie bovendien aan een groot aantal extra normen op organisatorisch gebied.

 HKZ-keurmerk

Onze organisatie werkt volgens het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en heeft het keurmerk de afgelopen jaren ook steeds behaald. Om een keurmerk te kunnen behouden moet een organisatie periodiek opnieuw onderzocht worden middels een keuringstraject. Voor het jaar 2019/2020 staat weer een nieuw keuringstraject voor Small Society gepland waardoor een nieuwe toekenning van het keurmerk plaats kan vinden. HKZ is een certificatiesysteem binnen de zorg in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder. Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagement systeem van de organisatie. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, consumenten en de overheid worden gesteld. De vaststelling hiervan geschiedt altijd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Small Society werkt hiervoor samen met de certificerende organisatie TÜV Nederland (www.tuv.nl). Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de klant/cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • de klant principieel centraal stelt;
  • betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.